OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky Tantra & Relax, s.r.o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 09495347
Adresa: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00
(dále jen „Prodávající“)

1. Význam obchodních podmínek

1.1. Obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Zasláním vyplněného formuláře (objednávky) a úhradou sjednané částky kupující potvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že byl s nimi v době nákupu seznámen.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3. Veškeré smluvní vztahy se řídí těmito obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a jste-li spotřebitelem, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Prodávající, Kupující a Spotřebitel

2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která koupí prostřednictvím webového rozhraní nebo jinou formou produkt / službu prodávajícího Tantra & Relax, s.r.o. Kupující bude definován v daňovém dokladu a v objednávce.

2.2. Spotřebitelem je každý člověk, který spotřebovává produkt kupní smlouvy. Může to být přímo Kupující nebo člověk, kterému byl produkt Kupujícím postoupen.

2.3. Prodávajícím je Tantra & Relax, s.r.o.

3. Produkt

3.1. Produkt a jeho typy, o kterém pojednávají tyto obchodní podmínky, je zveřejněn na webovém rozhraní https://tantrarelax.cz.

3.2. Ceny produktů jsou na webovém rozhraní uvedeny včetně veškerých daní. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Pokud dojde ke zveřejnění zjevně nesprávné ceny na webovém rozhranní díky technické chybě, není Prodávající povinen poskytnout produkt za tuto cenu, a to ani v případě, že by podle těchto obchodních podmínek již došlo k uzavření kupní smlouvy.

3.3. Produktem jsou: Masážní terapie, Akademie doteku, Masážní chrám. Do produktu nepatří Dárkové poukazy (Vouchery).

4. Objednání Produktu

4.1. Způsob objednání Produktu:
a) prostřednictvím webového rozhranní na https://www.tantrarelax.cz,
b) telefonicky na čísle uvedeném na webovém rozhraní https://www.tantrarelax.cz.

4.2. Objednávka musí obsahovat:
a) vyplněný formulář na webovém rozhraní,
b) typ produktu,
c) počet masáží,
d) kontaktní údaje kupujícího,
e) konkretizaci termínu / termínů masáže.

4.3. Vznik smluvního vztahu.
Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) odesláním vyplněného formuláře a uhrazením platby přes platební bránu na https://tantrarelax.cz Kupujícím.

5. Práva a Povinnosti Kupujícího

5.1. Kupující se zavazuje uhradit objednaný produkt Prodávajícímu ve sjednaném termínu a ve sjednané výši.

5.2. Kupující má právo převzít objednaný produkt od Prodávajícího ve sjednaném termínu a ve sjednané kvalitě.

5.3. Kupující vyjadřuje svůj souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

5.4. Kupující má právo stornovat objednávku produktu za předem stanovených podmínek bod č. 8.

6. Práva a Povinnosti Prodávajícího

6.1. Prodávající se zavazuje dodat objednaný produkt Kupujícímu ve sjednaném termínu a sjednané kvalitě.

6.2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy při nedodržení podmínek ze strany Kupujícího.

7. Platební podmínky

7.1. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny produktu před jeho realizací (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

7.2. Kupující uhradí cenu Prodávajícímu způsobem, který je uveden na webovém rozhraní.

7.3. Platba probíhá v českých korunách (CZK).

8. Odstoupení od smlouvy a Storno

8.1. Odstoupení od kupní smlouvy lze na základě nedodržení podmínek jedné ze stran.

8.2. Kupující má právo stornovat objednávku produktu, který je definován v kapitole 3.3., nejpozději 12 hodin před sjednaným termínem plnění produktu. Na základě přijatého storna vrátí Prodávající Kupujícímu platbu zpět ve 100% výši a to formou kreditu (pod zákaznickým účtem), pro nákup dalších produktů Prodávající sjedná s kupujícím nový termín. Storno pod 12 hodin před plněním produktu není povoleno a úhrada se Kupujícímu nevrací.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochranu osobních údaju (GDPR) řeší Prodávající v souladu s nařízením EU.

9.2. Správce osobních údajů Tantra & Relax, s.r.o. zveřejňuje své konání v rámci GDPR na firemní webové stránce: https://tantrarelax.cz

10. Závěrečná ustanovení

10.1. V otázkách neupravených obchodními podmínkami se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

10.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy. Prodávající je ve vztahu k zákazníkům vázán etickým kodexem chování.

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek nejsou tímto jakkoli dotčena).

10.5. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

10.6. V případě dotazu k obchodním podmínkám a kupní smlouvě Prodávající Kupujícímu bezodkladně poskytne veškeré potřebné informace.Platnost výše uvedeného je od 1.12.2022.

Etický kodex   GDPR


Pro rezervaci volejte:
  +420 776 487 273

Pro další informace napište:
  info@tantrarelax.cz

Navštivte naše salóny:
  Brno a Jihlava

Tantra & Relax
© 2024 Tantra & Relax, s.r.o.